Alapító okirat, Alapszabály

 2016. május 21., szombat

I. Az egyesület neve, székhelye

 1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület
  Az egyesület rövidített neve: VAPER
 2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9.
 3. Az egyesület elektronikus levélcíme: info@vaper.hu
 4. Az egyesület működési területe: Magyarország
 5. Az egyesület jellege: Szakmai civil érdekképviseleti szervezet

II. Az egyesület célja

Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy támogassa és segítse a dohányzással szakítani kívánó, vagy füstmentes alternatívákat kereső, illetve a már nem dohányzó embereket.

Fő célkitűzésünk a felvilágosítás, a korrekt tájékoztatás, az információk és személyes példák bemutatása, a dohányzásról leszokni vágyók segítése, érdekeik védelme. Rendezvények, találkozók szervezése, lebonyolítása, díjak alapítása, odaítélése, valamint az érdeklődők részére felvilágosító szakmai kiadványok készítése.

III. Az Egyesület feladatai

 • Az egyesületi tevékenység célkitűzéseinek meghatározása.
 • A tagok és szimpatizánsok érdekeinek védelme, a korrekt tájékoztatás elősegítése.
 • A hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel, illetve azok megszervezése.
 • Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
 • Az egyesület gazdasági tevékenységet kizárólag céljai elérése érdekében, kiegészítő jelleggel folytathat.

IV. Az egyesület tagjai, tagsági viszonyok típusai

Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét, a belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület alapszabályát, vállalja a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeket, erkölcsileg támogatja az egyesületi célkitűzések megvalósítását.

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek magyarországi székhellyel, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági, vagy társadalmi szervezetek is.

Az Egyesület tagsága a rendes tagokból, pártoló tagokból és a tiszteletbeli tagokból áll.

 1. Pártoló tag
  1. Pártolói tagsági viszony létesítése
   Pártoló tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár, vagy magyarországi jogi személyiséggel rendelkező szervezet aki egyetért az egyesület céljaival illetve alapszabályával, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egyesület pártoló tagja kíván lenni. A pártoló tagokat az Egyesület tagként nyilvántartja.
  2. Jogok és kötelezettségek
   A pártoló tag az egyesületben jogokat nem szerez és kötelezettségek sem terhelik. Nem fizet tagdíjat.
  3. Pártolói tagsági viszony megszüntetése
   A pártolói tagság megszűnik, ha a pártoló tag nyilatkozatban kijelenti, hogy a jövőben nem kíván az Egyesület pártoló tagja lenni és nyilatkozatát írásos formában vagy elektronikus úton eljuttatja az Egyesület részére. A pártolói tagsági viszony megszűnését követően az egyesület a pártoló tag adatait nyilvántartásából törli.
 2. Tag
  1. Az egyesület tagja lehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú természetes személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát.
  2. Tagsági viszony létesítése: csatlakozási kérelmét írásban vagy elektronikus úton megküldi az egyesület felé, és ezzel együtt befizeti a tagsági díjat. Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
  3. Jogok és kötelezettségek.
   A tag az egyesületi közgyűlésén szavazati joggal bír.
  4. Tagsági viszony megszüntetése
   A tagság megszűnik, ha a tag nyilatkozatban kijelenti, hogy a jövőben nem kíván az Egyesület tagja lenni és nyilatkozatát írásos formában vagy elektronikus úton eljuttatja az Egyesület részére. A tagsági viszony megszűnését követően az egyesület a normál tag adatait átvezeti a pártoló tagok közé, illetve ha a tag erről nem rendelkezett, törli a nyilvántartásából.
 1. Tiszteletbeli tag lehet, aki tevékenységével huzamosabb időn keresztül hozzájárult az Egyesület eredményeihez, fokozva annak jó hírnevét, vagy természetes, vagy jogi személyként tevékenységével jelentősen elősegíti az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósítását.

A tagfelvételi kérelem elbírálása és a tiszteletbeli taggá való kinevezés az elnökség hatáskörébe tartozik.

Az Egyesület tagjai a közgyűlés által meghatározott díjakat fizetnek a tiszteletbeli tag és a pártoló tag kivételével.

A tag tagsági viszonya megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

  • kilépéssel,
  • törléssel,
  • kizárással,
  • a tag halálával,
  • az Egyesület megszűnésével.
  1. A tag az Egyesületből az elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel – az esedékes tagdíj rendezése után – bármikor kiléphet.
  2. Az elnökség törölheti a tagok nyilvántartásából aki a tagdíjfizetési kötelezettségének a jogkövetkezményekre történő felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget.
  3. Az elnökség kizárhatja az Egyesületből azt a tagot, aki a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit súlyosan megsérti, és akinek az Egyesületben való maradása az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti.
  4. A törlést vagy kizárást kimondó határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
 1. A tag jogai:
  1. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.
  2. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
  3. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
  4. Választó és választható az Egyesület alapszabálya szerint meghatározott tisztségekre.
  5. Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban.
  6. Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről. Erre az Egyesület hatvan napon belül kötelest választ adni.
  7. Az Egyesület valamely törvénysértő határozata ellen az Egyesület elnökségénél panaszt tehet, vagy a bíróságon a tudomására jutástól harminc napon belül keresettel élhet.
  8. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait az elnökség által meghatározott módon.
 2. A tag kötelezettségei:
  1. Az Egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a vezető szervek által hozott határozatokat betartani, és másokkal is betartatni.
  2. Tevékenységével elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
  3. Az éves tagdíjat megfizeti.
 3. A tiszteletbeli tag jogai:
  1. Részt vehet az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal.
  2. Javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban.
  3. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.
 4. A Tiszteletbeli tag kötelezettsége:
  A tiszteletbeli tag köteles az Egyesület alapszabályát betartani, eredményeit és tevékenységét lehetőségeihez mérten népszerűsíteni.

V. A közgyűlés

 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
 2. A Közgyűlést az elnök hívja össze.
 3. Közgyűlést évente kell tartani, de rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok egyötöde az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy mikor és milyen ügyben tartanak zárt ülést. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon, a tagok több mint fele jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. Esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában közölt alábbi feltételekkel és napirendi pontokkal történhet:
  a megismételt közgyűlés időpontjának az eredeti közgyűlési időponttól számított 15 napon belülinek kell lennie és a figyelmeztetést – miszerint a közgyűlés megtartható a megjelentek számára tekintet nélkül is – tartalmaznia kell.
 4. A közgyűlés nyilvános, de szavazati joga csak a rendes tagoknak van. Az elnök zárt ülést rendelhet el személyiségi jogok védelme, illetve stratégiai döntések meghozatala végett. A szavazás, az egyesületi tisztségviselők megválasztását is beleértve, nyílt (tisztségviselők az elnökség tagjai). Az elnök köteles azonban titkos szavazást elrendelni, ha azt a jelenlévő tagok 30%-a kéri.
 5. A közgyűlés jogosult minden az egyesületet érintő kérdésben dönteni. A rendkívüli közgyűlés azonban csak azzal a kérdéssel foglalkozhat, amelynek eldöntésére összehívták.
 6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, döntés az Egyesületnek más egyesülettel történő egyesüléséről, döntés az Egyesület feloszlásáról, döntés egyesületi szövetségbe való belépésről és kilépésről, a tagdíjak megállapítása, az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása, döntés az éves beszámolók elfogadásáról, az Egyesület éves költségvetési tervének, éves pénzügyi beszámolójának elfogadása, az Egyesület célkitűzéseinek jóváhagyása, az Egyesület munkatervének jóváhagyása, új szervezeti egység létesítése, szervezeti egység vezetőségének, illetve a szervezeti egység működésének felfüggesztése.
 7. Az Egyesület szervei által hozott döntések ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet az elnökséghez címzett fellebbezést benyújtani, amely azt köteles az Elnökhöz továbbítani. A fellebbezéseket az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé.
 8. A Közgyűlés döntéseit általában egyszerű többséggel hozza, de minősített többség, azaz a jelenlévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata, szükséges az alábbiak eldöntéséhez:
  • az alapszabály megállapítása és módosítása,
  • az Egyesület más egyesülettel történő egyesülése
  • az Egyesület feloszlásáról
  • be- és kilépés egyesületi szövetségbe.
 9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés időpontját, a napirendet, a határozat tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők arányát. A jegyzőkönyv vezetéséről az Elnök gondoskodik.
 10. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 11. A közgyűlésen az egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.

VI. Elnökség

 1. Az elnökség 5 tagból áll.
  Tagjai: az elnök, a két elnök helyettes, a titkár és a gazdasági vezető.
  A közgyűlés az elnökséget 5 évi időtartamra választja meg.
 2. Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség feladatait az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe.
 3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
  • az Egyesület egészére vonatkozó szabályzatok előterjesztése.
 4. Az Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. Az Elnökségi üléseket az Elnök hívja össze. Az Elnökség tagjai részére küldött meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét, és mellékelni kell a napirendhez tartozó írásos dokumentumokat is. A meghívót legalább egy héttel az ülés előtt meg kell küldeni. Az Elnökség ülései nyilvánosak, de az elnök zárt ülést rendelhet el személyi jogok védelme, stratégiai döntések meghozatala, nemzetközi ügyek, külső pályázatok megtárgyalása érdekében. Az ülés csak akkor határozatképes, ha az elnökség tagjai hiánytalanul jelen vannak. Az Elnökség döntéseit abszolút többséggel hozza. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés időpontját, a napirendet, a határozat tartalmát, időpontját és hatályát.
 5. Az Egyesületet az elnök általános joggal képviseli.
 6. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
 7. Vezetőszerv megnevezésen a továbbiakban a Közgyűlést és az Elnökséget kell együttesen érteni.

 

VII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyonának forrása: a tagok által fizetett tagdíj, támogatás, egyéb bevételek.
 2. A Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetés elkészíttetése és végrehajtásának ellenőrzése az elnök feladata.
 3. Az Egyesület vagyona fel nem osztható és el nem ajándékozható. Ha az Egyesület megszűnik, vagyona más hasonló célú egyesületre ruházható át. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.
 4. Az egyesület feloszlása esetén az egyesület vagyonának felosztásáról a közgyűlés dönt.

VIII. Az Egyesület megszűnése

 1. Az egyesület megszűnik, ha
  • feloszlását a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja
  • más egyesülettel egyesül
  • a bíróság feloszlatja
  • a bíróság a törvényben előírt okok miatt a megszűnését megállapítja
 2. Ha a bíróság vagy a feloszlást kimondó közgyűlési határozat másként nem rendelkezik, a megszűnéssel kapcsolatos teendők ellátása a hivatalban lévő Elnökség feladata.

 

IX. Nyilvántartások vezetése, a határozatok nyilvánosságra hozatala

 1. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyvet az Irattári Szabályzat alapján tartják nyilván.
 2. A személyi kérdésekben hozott döntésekről a konkrétan érintettek írásban értesítést kapnak.
 3. Az Egyesület működésével kapcsolatos valamennyi iratba előzetes bejelentkezés alapján oldható meg a betekintés.

X. Záró rendelkezések

Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Dóc, 2020. augusztus 1.